Räntebärande tillgångar

Kåpans räntebärande tillgångar kan delas upp i en svensk del och en mindre del som i huvudsak är investerad i räntebärande tillgångar med högre risk och främst i utländska tillgångar.

Den svenska delen är aktivt förvaltad av Kåpans ränteförvaltare. Portföljen är i normalfallet till cirka hälften investerad i säkerställda obligationer (bostadsobligationer) och till hälften i kreditobligationer utgivna av nordiska emittenter och med en hög grad av kreditvärdighet.

Visar fördelningen av ränterelaterade tillgångar med 47 % i bostadsobligationer, 35 % i företagsobligationer, 9 % i utländska obligationer, 3 % i statsobligationer och 6 % i övrigt.

Diagrammet visar fördelningen av våra ränterelaterade tillgångar per den 31 december 2022.

För Kåpans investeringar i obligationer gäller att följa vår hållbarhetspolicy och övriga instruktioner för limiter. Om det finns möjlighet att investera i gröna och sociala obligationer övervägs alltid detta. Vi strävar efter att öka andelen hållbara obligationer i portföljen.

För Kåpans övriga räntebärande tillgångar förvaltas medlen i ränterelaterade instrument med högre kreditpremier och lägre kreditvärdighet än den svenska ränteförvaltningen. Syftet med denna del av förvaltningen är att addera kreditrisk selektivt för att långsiktigt säkerställa en hög riskjusterad avkastning för den totala räntebärande förvaltningen. Den övriga ränteförvaltningen fokuserar i första hand på investeringar utanför Norden och förvaltas indirekt genom externa förvaltare.

XS SM MD LG XL