Hållbarhetsarbetet i vår egen organisation

Vår egen organisation är liten. Det innebär den har en begränsad påverkan för helheten i vårt hållbarhetsarbete.

Vi väljer gröna hyreskontrakt till våra egna lokaler

Våra anställda sitter i hyrda kontorslokaler, vi hyr en lokal i Stockholm och en i Sundsvall. Vi har valt gröna hyreskontrakt och vi deltar i hyresvärdarnas hållbarhetsarbeten genom att följa och delta i de hållbara aktiviteter som de erbjuder. Vi arbetar samtidigt med egna åtgärdsplaner och mål för förbättring.

Hyresvärdarnas hållbarhetsarbete handlar om att ta långsiktigt ansvar miljömässigt och socialt samt för den ekonomiska utvecklingen genom att bland annat skapa flexibla och bra arbetsmiljöer, att förbättra befintliga klimatsystem, byta till lågenergibelysning, välja grön el, skapa utrymmen för sopsortering och tillhandahålla cykelrum. I Stockholm finns elbilsladdare i garagen.

I fastigheten i Sundsvall finns två bikupor placerade på taket.  Syftet med dessa är att bidra till de globala målen (15) ekosystem och biologisk mångfald samt (11) hållbara städer och samhällen.

Två bikupor med bin samlade vid flustret på den främre bikupan

Foto: Carolina Frankson

Tjänsteresor gör vi i första hand med tåg

Den egna organisationens största klimatutsläpp kommer från tjänsteresor. Vi har därför en resepolicy som reglerar resandet för våra anställda. Policyn säger att vi ska göra en avvägning mellan kostnadseffektivitet och den miljöpåverkan när vi bestämmer färdsätt. Vi ska välja tåg framför flyg särskilt om resan tar under fyra timmar. När vi tar flyget gör vi det i möjligaste mån ekonomiklass. Föreningens tjänstebilar ska vara utsläppsfria eller uppfylla kraven för supermiljöbilar. En förutsättning är att nödvändig infrastruktur finns uppbyggd och tillgänglig för den enskilde medarbetaren.

Vi arbetar för en jämställd organisation

Föreningen har få anställda. Det innebär att engagerade och kunniga medarbetare är avgörande för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Jämställdhet är ett självklart och grundläggande förhållande. Det är samtidigt viktigt att samtliga bedömningar sker utifrån sakliga skäl och inom ramen för i första hand kompetens och lämplighet. Rekrytering och kompetensutveckling sker med utgångspunkt i att prioriteringar görs med jämställdhet och likabehandling som en grundläggande värdering. Föreningen har en jämn könsfördelning i styrelse och i organisationen. Även inom de olika kompetensområdena inom organisationen är könsfördelningen jämn. Inriktningen är att Kåpan Pensioner ska vara en förening helt utan diskriminering och som verkar för att alla anställda ska ha lika rättigheter och utvecklingsmöjligheter. Vi jobbar aktivt med den interna kulturen för att ta till vara på olikheter och dess positiva kraft.

XS SM MD LG XL