Vår kapitalförvaltning

Så här investerar vi

Din pension ska växa under många år varför det är viktigt med ett långsiktigt förhållningssätt. Vi investerar i olika tillgångsslag och i flera underliggande värdepapper för att uppnå en god riskspridning med möjlighet till en bra utveckling på ditt pensionssparande över tid. Vi justerar andelen ränte- och aktiebärande tillgångar när du närmar dig pension.  

– Kåpans viktigaste målsättning är att leverera en långsiktigt stabil pension till våra medlemmar. Föreningens investeringar görs med utgångspunkten att uppnå en god avkastning till rimlig risk, låga kostnader och där hållbarhet är en integrerad del i förvaltningen säger Marie Giertz, kapitalförvaltningschef

Marie Giertz.jpg
Marie Giertz, kapitalförvaltningschef


Vår investeringsfilosofi

Kåpan investerar ditt pensionssparande i olika typer av tillgångar. Vår modell utgår från att vi ska ha en stabil och god avkastning över tid till en balanserad risk och till låga kostnader. Kåpan står finansiellt starka och har en långsiktig investeringsstrategi vilket möjliggör investeringar som är mer långsiktiga i sin karaktär så som i onoterade bolag (Private Equity), fastigheter, infrastruktur och skog. Aktierelaterade tillgångar är mer riskfyllda än räntebärande placeringar men ska över tid ge en högre avkastning. Kåpan strävar efter att hitta en bra balans mellan de olika tillgångsslagen. En väl diversifierad portfölj tror vi skapar förutsättningar för att uppnå en god och stabil avkastning.

Läs mer om vår investeringsfilosofi

Vår investeringsmodell

Investeringsmodell blå.png

Aktier

Aktieplaceringar är riskfyllda och värde­utvecklingen kan svänga, men väntas ge bra avkastning över tid.

Läs mer om våra aktierelaterade tillgångar

Aktier.png

Räntor

Räntebärande investeringar väntas ge en stabil avkastning och värdeutveckling över tid.

Läs mer om våra ränterelaterade tillgångar


Räntor.png

Fastigheter

Investeringar i fastigheter ger ett bra komplement till investeringar i aktier och räntor.

Läs mer om våra fastighetsrelaterade tillgångar

Fastigheter.png

Hur vi fördelar ditt sparande i olika tillgångsslag

Vi tar hänsyn till din ålder när vi placerar ditt sparande. Det innebär att vi minskar andelen aktier och därmed risken när du blir äldre och närmar dig pension. För den valbara delen har du möjlighet att välja samma placerings­inriktning där risken anpassas efter din ålder i vår produkt Kåpan Valbar. Du kan även välja Kåpan Aktieval då placerar vi dina pengar i aktier fram till dess att du väljer att ta ut din pension.

Läs om hur vi fördelar ditt sparande i olika tillgångsslag

Innehavsförteckning per den 31 december 2023

Här redovisar vi våra innehav per den 31 december 2023.

Innehavsförteckning 2023 (pdf, nytt fönster)

Din återbäringsränta motsvarar avkastningen

Återbäringsräntan motsvarar utvecklingen av värdet på våra tillgångar. Kåpan Tjänstepension har generations­baserat sparande i tre genera­tions­portföljer med olika återbärings­räntor. Vilken generations­portfölj du tillhör beror på din ålder. Kåpan Aktieval har en egen återbärings­ränta som motsvarar utvecklingen på vår aktieportfölj.

Se vad återbäringsräntan varit 

Varje månadsskifte har vi en konsolideringsnivå på 100 procent

Enligt våra riktlinjer för konsolidering ska värdet på våra tillgångar preliminärt fördelas på samtliga försäkringar varje månad. Det innebär att återbäringsräntan sätts så att konsolideringsnivån vid varje månadsskifte blir 100 procent.

Läs mer om vår konsolidering

XS SM MD LG XL