Ett oroligt år går mot sitt slut

2022-12-16

Marie-Giertz.png

Marie Giertz, kapitalförvaltningschef Kåpan Tjänstepensionsförening
(Foto: Fond&Fond)

2022 har präglats av kriget i Ukraina och en allmän konjunkturoro. Samtidigt har inflationen gjort sig påmind, vilket har lagt ytterligare sordin på tillvaron. Det har varit ett tufft år även på de finansiella marknaderna 2022. Börserna har fallit kraftigt runt om i världen och räntorna har stigit.

”Avkastningen på våra investeringar har påverkats negativt då både aktie- och ränteportföljen har tappat i värde. Den negativa utvecklingen har till viss del motverkats av att investeringarna i fastigheter har haft en stabil avkastning under året samtidigt som vi har tagit viss valutarisk. Det visar på värdet av att göra investeringar i många olika typer av tillgångar”, säger Marie Giertz, Kapitalförvaltningschef på Kåpan Tjänstepensionsförening.

Sammantaget har föreningens totalportfölj avkastat minus 4,5 procent hittills i år (till och med november). Det kan jämföras med den svenska börsen som tappat ungefär 20 procent under samma period.

”Det är förstås tråkigt att i tider av hög inflation och höga energi- och räntekostnader behöva lämna ett negativt värdebesked. Det ska dock sättas i relation till att avkastningen har varit god under tidigare år när inflationen och räntorna har varit mycket låga”, säger Marie Giertz.

 Avkastningen i fjol var +18,5 procent och under den senaste 5-årsperioden (2017–2021) har avkastningen varit +9,0 procent i snitt per år.

Vår ambition och inriktning är att vi ska skapa en god avkastning över tid och att vi ska göra det genom att ha en väl balanserad portfölj mellan olika tillgångsslag.

Pensionen hos Kåpan har växt över tid men minskade i år

Vi tillämpar en månatlig avkastningsränta där vi fördelar ut vårt tillgängliga kapital på samtliga försäkringar. Vi gör det för att skapa rättvisa mellan alla medlemmar och för att undvika att betala ut för lite eller för mycket i pension.

Den pension vi kommer betala ut under år 2023 kommer till följd av den negativa avkastningen vara på en lägre nivå eftersom pensionskapitalet på försäkringarna minskat under året.

”Vi beklagar givetvis det men vi vill samtidigt lyfta fram tidigare års goda avkastning som skapat ett större kapital än om ditt pensionskapital enbart hade utvecklats i linje med prisbasbeloppet”, säger Marie.

Men just för nästa års justering har den prisbasbeloppsjusterade delen av pensionen, både den allmänna inkomstpensionen och de förmånsbestämda tjänstepensionerna, haft en bättre utveckling än den försäkring som du har via din premiebestämda tjänstepension. Det innebär sannolikt att din totala pension inte minskar.

Om vi tittar på hur pensionsutbetalningarna från Kåpan har utvecklats, har de haft en bättre utveckling över tid när vi jämför med både utvecklingen av prisbasbeloppet (som den förmånsbestämda och garantipensionen justeras med) och utvecklingen av inkomstbasbeloppet (som lönerna följer), se diagrammet nedan.

Pensionsutveckling 2014-2023.pngDiagrammet beskriver hur en livslång pensionsutbetalning på 1 000 kronor från Kåpan (blå) har utvecklats under de senaste tio åren. Utbetalningen jämförs även med inkomstutvecklingen (grå) och prisutvecklingen (orange). Inkomstutvecklingen är baserad på inkomstbasbeloppets utveckling och prisutvecklingen är baserad på prisbasbeloppet. Nivån på den förmånsbestämda pensionen inom det statliga pensionsavtalet PA 16 och garantipensionen följer båda prisbasbeloppets utveckling. 

För mer information om hur vi investerar ditt pensionskapital hänvisar vi till våra investeringsriktlinjer.

Läs om våra investeringsriktlinjer

XS SM MD LG XL