Mätmetod för koldioxidavtryck

Vi följer Svensk Försäkrings rekommendation vid mätning av koldioxidavtryck. Sedan några år tillbaka mäter vi den noterade aktieportföljens koldioxidavtryck. Från 2021 inkluderar vi våra noterade företagsobligationer till mätningen. Vi redovisar de noterade investeringarnas absoluta utsläpp och den viktade genomsnittliga koldioxidintensiteten.

Den viktade genomsnittliga koldioxidintensiteten visar portföljernas exponering mot koldioxidintensiva företag, där koldioxidutsläppen hos portföljbolagen mäts som bolagets växthusgasutsläpp (uttryckt som ton koldioxidekvivalenter Co2e) i förhållande till deras nettoomsättning. Kåpan Pensioners exponering mot koldioxidintensiva bolag beräknas genom att väga samman varje bolags koldioxidintensitet baserat på deras vikt i respektiveportfölj.

För att kunna följa upp och visa våra investeringars absoluta utsläppsminskning redovisar vi också det totala koldioxidavtrycket i portföljerna. Detta mått visar det total koldioxidavtrycket för de noterade innehaven utifrån vår ägda andel av bolagens utsläpp.

Utsläppsmätningarna följer den globala redovisningsstandarden GHG-protokollet* och baseras på senast tillgängliga koldioxiddata för direkta (Scope 1) samt indirekta utsläpp i samband med förbrukning av energi (Scope 2). Heltäckande, tillförlitliga data över andra indirekta utsläpp, som till exempel underleverantörers utsläpp eller utsläpp vid användningen av tillverkade produkter (Scope 3) omfattas inte eftersom det ännu inte finns heltäckande data på Scope 3-utsläpp.

Vi använder en extern leverantör för beräkningen av investeringarnas koldioxidavtryck. Beräkningen baseras på våra noterade innehavsmarknadsvärden per den sista december varje år. Täckningsgraden ligger runt 80 procent av marknadsvärdet och resterande värden uppskattas av vår leverantör. Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur investeringsportföljens växthusgasutsläpp ser ut. Värdet kommer att variera i takt med att portföljbolagens utsläpp eller intäkter förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Även växelkursförändringar påverkar resultatet av mätningen. Koldioxidavtrycket är inte heller ett mått på investeringarnas totala klimatpåverkan eftersom alla utsläpp inte inkluderas, utsläppsdata inte alltid är fullständiga och klimatvänliga insatser såsom besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in. Koldioxidavtrycket mäter inte heller investeringarnas totala klimatrisk, såsom fysiska risker vid extremt väder eller konsekvenser av förändrad lagstiftning kring energieffektivisering.

* GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol ) är den vanligaste redovisningsstandarden för att beräkna utsläpp av växthusgaser. GHG-protokollet omfattar sju växthusgaser. För att mäta utsläppen med ett över¬gripande mått räknas utsläppen om till koldioxidekvivalenter (CO2e). Det är en måttenhet som gör det möjligt att jämföra enskilda gasers bidrag till växthus¬effekten och addera dem till varandra. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet.

GHG-protokollet delar in företagens utsläpp i tre kategorier:
Scope 1: Direkta utsläpp, dvs. utsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av företaget.
Scope 2: Indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme eller ånga.
Scope 3: Andra indirekta utsläpp som inträffar uppåt och nedåt i värdekedjan hos det rapporterande bolaget

För mer information om vår analys av klimatrisker se vår hållbarhetsredovisning 2021.

Hållbarhetsredovisning 2021 ( pdf, nytt fönster)

XS SM MD LG XL