Vår konsolidering

I pensionsbranschen pratar man ofta om kollektiv konsolidering. Det är ett mått som visar relationen mellan de tillgångar som vi förvaltar och våra medlemmars samlade försäkringskapital.

Om den kollektiva konsolideringsnivån är under 100 procent innebär det att värdet på tillgångarna är mindre än värdet på det totala försäkringskapitalet. En kollektiv konsolidering över 100 procent innebär att  tillgångarna är större och att det finns en buffert för en negativ utveckling på kapitalmarknaden.  
 
De riktlinjer som styrelsen beslutat innebär att värdet på föreningens tillgångar månadsvis ska vara preliminärt fördelade på samtliga försäkringar. Det innebär att återbäringsräntan sätts så att konsolideringsnivån uppgår till 100 procent vid varje månadsskifte.  
 
Föreningens medlemmar är indelade baserat på ålder i olika återbäringsgrupper med olika placeringsinriktning i enlighet med de försäkringstekniska riktlinjerna och kontributionsprincipen. Tillgångarna och åtagandena som hör till respektive bestånd är åtskilda och konsolideringsnivån beräknas och stäms av månadsvis både totalt och per grupp.

XS SM MD LG XL