Personuppgifter (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur vi får hantera personuppgifter. Här kan du läsa vilka personuppgifter vi har, vad vi använder dem till och vad du har för rättigheter.

Vi behandlar och använder dina personuppgifter bland annat för att:

 • räkna ut och betala ut olika pensioner till dig
 • kunna göra prognoser
 • ta fram statistik
 • göra kundundersökningar
 • kunna visa ditt pensionsbesked för dig
 • utveckla och informera om vår verksamhet
 • hantera ekonomisk redovisning
 • fullgöra rättsliga skyldigheter i övrigt
 • hantera ditt ärende.

I huvudsak får vi uppgifterna från Statens tjänstepensionsverk som i sin tur får uppgifterna till stor del från din arbetsgivare. Det kan också vara du själv som lämnat uppgifterna.

Uppgifter som förekommer om dig som försäkrad hos oss är till exempel:

 • namn
 • adress
 • personnummer
 • uppgifter om in- och utbetalningar
 • uppgifter om återbetalningsskydd
 • uppgifter om förmånstagarförordnanden
 • uppgifter om värde och garanterat värde.

Kåpan Tjänstepension behandlar samtliga personuppgifter, och i synnerhet känsliga personuppgifter, konfidentiellt. Vi kommer att behöva lämna ut personuppgifter antingen för att kunna administrera försäkringen eller för att fullgöra skyldigheter enligt lag.

Personuppgifter kommer därför att lämnas ut till behöriga mottagare (efter sedvanlig sekretessprövning), exempelvis till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Kronofogden och Skatteverket.

Så länge sparar vi personuppgifter

Våra pensionsåtaganden har en mycket lång löptid och vi behöver därför också spara försäkringsuppgifterna under lång tid. Vi gallrar i normalfallet inte försäkringsuppgifter utan vi behöver dem till vår statistik för att till exempel kunna fastställa så bra livslängdsantaganden som möjligt.

För övriga uppgifter har vi fastställda regler och rutiner för att ta bort de personuppgifter som vi inte längre behöver. Till exempel gallrar vi:

 • inkomna mejl efter 3 månader
 • kontaktuppgifter från e-tjänster 3 månader
 • fysiska handlingar som vi också lagrat elektroniskt efter 4 år
 • filer av ekonomisk karaktär efter 7 år
 • övriga filer som inte är av ekonomisk karaktär efter 3 månader.

Dina rättigheter

Du kan begära:

 • information, ett registerutdrag, om hur vi behandlar dina personuppgifter och i så fall vilka
 • rättelse om du anser att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig
 • radering av dina personuppgifter.

Du kan också begära att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter och även invända mot behandlingen.

Bestämmelser

De rättsliga grunderna för vår behandling av personuppgifter finns i art. 6 p. 1 b) och c) dataskyddsförordningen (GDPR) och i 2 kap. 1 § dataskyddslagen (2018:218).

Integritetsskyddsmyndigheten kontrollerar hur vi hanterar personuppgifter

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter och anser att den strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det gör du på, www.imy.se genom att skriva till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm eller ringa 08-657 61 00.

Kontakt

Kåpan Tjänstepension är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vill du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud kontaktar du vår kundservice på kundservice@kapan.se, eller på 060-18 75 85. Du kan även skicka brev till Kåpan Tjänstepension, 851 90 Sundsvall.

XS SM MD LG XL