Ledning och styrelse

Regelverk och styrning

Kåpan Pensioners högsta beslutande organ är fullmäktige. Ledamöterna i fullmäktige uppgår till 30 personer med lika många personliga suppleanter. Ledamöterna är utsedda av arbetsmarknadens parter inom det statliga området, hälften av Arbetsgivarverket och den andra hälften av de fackliga organisationerna. Ledamot i fullmäktige måste vara medlem i föreningen.

Fullmäktige utser styrelsen i Kåpan Pensioner som består av tolv ledamöter. Sex av ledamöterna nomineras på förslag av Arbetsgivarverket två av SACO-S, två av SEKO och två gemensamt av OFR/S, P och O. Samma person kan inte sitta i både fullmäktige och styrelsen. Mandattiden för både fullmäktige och styrelsen är ett år. Avgående ledamot kan väljas om.

Vill du påverka vår verksamhet och inriktning kan du kontakta ditt lokala fackliga ombud, det centrala fackliga kansliet eller någon av medlemmarna i fullmäktige och framföra dina synpunkter. Vilka personer som är medlemmar i fullmäktige redovisar vi nedan.

Ledning

Gunnar Balsvik bild
Gunnar Balsvik, Verkställande direktör
Anställd sedan 2003

Marie Giertz

Marie Giertz, Vice VD, Kapitalförvaltningschef
Anställd sedan 2016

Kontaktinformation

För försäkringsfrågor, kundservice 060-18 75 85
Ledning och organisation, 08-411 49 45
Mediakontakter, ansvarig Marie Giertz, marie.giertz@kapan.se 

Styrelse

Representanter nominerade av arbetsgivarna

Ledamöter
Christina Gellerbrant Hagberg,
ordförande, generaldirektör Arbetsgivarverket
Anna Falck,
Arbetsgivarverket
Dan Sjöblom,
Post och Telestyrelsen
Erland Ekheden,
Pensionsmyndigheten
Anita Johansson
Tranportstyrelsen
Roger Vilhelmsson,
Arbetsgivarverket

Representanter nominerade av de fackliga organisationerna

Ledamöter
Lars Fresker,
vice ordförande, OFR
Anna Steen,
Saco-S
Helen Thornberg,
Seko
Eva Fagerberg,
OFR
Anna Odhner,
Saco-S
Fredrik Bäckström,
Seko

Fullmäktige

Representanter från arbetsgivarna

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter
Stephen Hwang,
Högskolan Halmstad, ordförande
Christina Malm,
Plikt- och prövningsverket
Tomas Hedlund,
Socialstyrelsen
Josefin Lindberg,
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Stina Nyström, 
Kriminalvården
Helena Gagner,
Centrala studiestödsnämnden
Helen Björkman,
Kammarkollegiet
Beatrice Bergström,
Statens servicecenter
Per-Olof Stålesjö,
Fortifikationsverket
Lars Nordlander,
Umeå Universitet
Magnus Ericsson,
Myndigheten för tillgängliga medier
Henrik Dider,
Polismyndigheten
Dan Jacobsson,
Stiftelsen Tekniska muséet
Marie Westerlund,
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Camilla Stenemyr,
Rättsmedicinalverket
Rebecca Källskog,
Post och telestyrelsen
Kristina Rasmusson,
Revisorsinspektionen
Fredrik Sjöström,
Blekinge tekniska högskola
Jimmy Andersson,
Pensionsmyndigheten
Daniel Persson,
Bolagsverket
Maria Isaksson,
Domstolsverket
Karolina Wikmyr,
Swedac
Tommy Viklund,
Luleå tekniska universitet
Lena Hadad,
Arbetsförmedlingen
Lena Karlsson,,
Myndigheten för yrkeshögskola
Li Lejerstedt,
Högskolan Väst
Daniela Eriksson,
Skatteverket
Niclas Lagrell,
Åklagarmyndigheten
Hedda Mann,
Arbetsgivarverket
Sofi Pahlin,
Etikprövningsmyndigheten

Representanter från de fackliga organisationerna

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter
Peter Lennartsson,
OFR
EvaLena Moser,
OFR
Mikael Sandberg,
OFR
Kristofer Dahlgren,
OFR
Tom Johnson,
OFR
Mats Holmgren,
OFR
Håkan Sparr,
OFR
Camilla Brown,
OFR
Malin Thor,
OFR
Johan Lindgren,
OFR
Linda Söderman,
OFR
Jörgen Kristiansson,
OFR
Evalena Ödman,
OFR
Susanne Hultgren,
OFR
Charlotte Olsson,
Seko
Karna Tillhede,
Seko
Ingrid Lagerborg,
Seko
Frida Strandberg Landin,
Seko
Christer Hallkvist,
Seko
Johnny Karlsson,
Seko
Bengt Erik Johansson,
Seko
Ulf Törnkvist,
Seko
Kurt Ragnarson,
Seko
Tommy Eriksson,
Seko
Git Claesson Pipping,
Saco-S
Robert Andersson,
Saco-S
Carolina Gomez Lagerlöf,
Saco-S
Christer Gustafsson,
Saco-S
Elisabeth Perntz,
Saco-S
Tarek Touma,
Saco-S

Styrelse och ledning

 

XS SM MD LG XL