Ledning och styrelse

Regelverk och styrning

Kåpan Tjänstepensions högsta beslutande organ är fullmäktige. Ledamöterna i fullmäktige uppgår till 30 personer med lika många personliga suppleanter. Ledamöterna är utsedda av arbetsmarknadens parter inom det statliga området, hälften av Arbetsgivarverket och den andra hälften av de fackliga organisationerna. Ledamot i fullmäktige måste vara medlem i föreningen.

Fullmäktige utser styrelsen i Kåpan Tjänstepension som består av tolv ledamöter. Sex av ledamöterna nomineras på förslag av Arbetsgivarverket två av SACO-S, två av SEKO och två gemensamt av OFR/S, P och O. Samma person kan inte sitta i både fullmäktige och styrelsen. Mandattiden för både fullmäktige och styrelsen är ett år. Avgående ledamot kan väljas om.

Vill du påverka vår verksamhet och inriktning kan du kontakta ditt lokala fackliga ombud, det centrala fackliga kansliet eller någon av medlemmarna i fullmäktige och framföra dina synpunkter. Vilka personer som är medlemmar i fullmäktige redovisar vi nedan.

Ledning

Gunnar Balsvik bild
Gunnar Balsvik, Verkställande direktör
Anställd sedan 2003

Marie Giertz

Marie Giertz, Vice VD, Kapitalförvaltningschef
Anställd sedan 2016

Kontaktinformation

För försäkringsfrågor, kundservice 060-18 75 85
Ledning och organisation, 08-411 49 45
Mediakontakter, ansvarig Marie Giertz, marie.giertz@kapan.se 

Styrelse

Representanter nominerade av arbetsgivarna

Ledamöter
Christina Gellerbrant Hagberg,
ordförande, generaldirektör Arbetsgivarverket
Anna Falck,
Arbetsgivarverket
Dan Sjöblom,
Post och Telestyrelsen
Erland Ekheden,
Pensionsmyndigheten
Anita Johansson
Tranportstyrelsen
Roger Vilhelmsson,
Arbetsgivarverket

Representanter nominerade av de fackliga organisationerna

Ledamöter
Lars Fresker,
vice ordförande, OFR
Anna Steen,
Saco-S
Helen Thornberg,
Seko
Eva Fagerberg,
OFR
Anna Odhner,
Saco-S
Fredrik Bäckström,
Seko

Fullmäktige

Representanter från arbetsgivarna

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter
Christina Malm,
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
Clas Olsson,
Ekonomistyrningsverket
Tomas Hedlund,
Socialstyrelsen
Josefin Lindberg,
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Olov Augrell,
Arbetsmiljöverket
Susanne Kristensson,
Lunds universitet
Helen Björkman,
Kammarkollegiet
Beatrice Bergström Molin,
Statens servicecenter
Ylva Navér,
Försvarets matrielverk
Lars Nordlander,
Umeå universitet
Magnus Lundström,
Försäkringskassan
Fredrik Henning,
Luftfartsverket
Dan Jacobsson,
Stiftelsen Tekniska muséet
Marie Westerlund,
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Camilla Stenemyr,
Rättsmedicinalverket
Henrik Orrje,
Statens konstråd
Fredrik Sjöström,
Blekinge Tekniska Högskola
Tatjana Mineur,
Patent och registreringsverket
Jimmy Andersson,
Pensionsmyndigheten
Anna Ekhom,
Fastighetsmäklarinspektionen
Karolina Wikmyr,
Swedac
Fredrik Modigh,
Polismyndigheten
Lena Hadad,
Arbetsförmedlingen
Victoria Sjöbom,
Mittuniversitetet
Lena Karlsson,
Myndigheten för yrkeshögskola
Karin Leth,
Formas
Nicklas Lagrell,
Åklagarmyndigheten
Maria Johansson,
Kronofogden
Hanna Schmidt,
Arbetsgivarverket
Sofi Pahlin,
Etikprövningsmyndigheten

Representanter från de fackliga organisationerna

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter
Peter Lennartsson,
OFR
EvaLena Moser,
OFR
Mikael Sandberg,
OFR
Thord Jansson,
OFR
Tom Johnson,
OFR
Kajus Pajaujis,
OFR
Caroline Nilsson,
OFR
Per-Olof Sorsell,
OFR
Malin Thor,
OFR
Johan Lindgren,
OFR
Linda Söderman,
OFR
Cecilia Curtelius Larsson,
OFR
Svante Uhlin,
OFR
Susanne Hultgren,
OFR
Charlotte Olsson,
Seko
Karna Tillhede,
Seko
Ingrid Lagerborg,
Seko
Johanna Grundström,
Seko
Christer Hallkvist,
Seko
Vakant,
Seko
Ib Bergström,
Seko
Vakant,
Seko
Jörgen Sthen,
Seko
Tommy Eriksson,
Seko
Lars Geschwind,
Saco-S
Robert Andersson,
Saco-S
Carolina Gomez Lagerlöf,
Saco-S
Christer Gustafsson,
Saco-S
Elisabeth Perntz,
Saco-S
Hans Franklin,
Saco-S

Styrelse och ledning

imageeu0qn.png

XS SM MD LG XL