Investeringsriktlinjer

Hur vi på Kåpan Pensioner ska förvalta kapitalet regleras av våra investeringsriktlinjer. Syftet med investingsriktlinjerna är att vi ska kunna ha en effektiv förvaltning med tydliga regler och god riskkontroll.

Det som vi behöver säkerställa i fösta hand är att avkastningen av våra tillgångar överstiger uppräkningen av den försäkringstekniska skulden. Avkastningen ska alltså täcka de pengar som föreningen i praktiken är ”skyldig” medlemmarna i form av inbetalda premier och garanterad ränta.

Sedan vill vi också uppnå en långsiktigt god avkastning som över tid kan ge ett överskott som i sin tur ger dig som medlem en högre pension.

Målsättningen därutöver är att uppnå en hållbar investeringsprofil där vår samlade hållbarhetsrankning för noterade aktier ska slå hålbarhetsrankningen för ett världsindex. Vi har också som mål att minska vårt klimatavtryck så att våra investeringar som helhet är koldioxidneutrala år 2045. Detta ska vi göra med ett balanserat risktagande och till lägsta möjliga kostnad.

Övergripande strategisk inriktning
för investeringarna

Föreningens tillgångar ska på strategisk nivå placeras med nedanstående procentuella intervaller för marknadsvädet för respektive tillgångsslag.

Tillgångsslag Förklaring Intervall
Ränterelaterade Obligationer, certifikat, statsskuldväxlar, räntefonder, räntederivat, noterade och onoterade lån. 30-65 %
Aktierelaterade Aktier och övriga aktierelaterade instrument (inklusive derivat), hybridkapital, riskkapitalbolag och aktiefonder. 30-50 %
Fastighetsrelaterade Aktier, fonder eller andra typer av instrument vars huvudsakliga avkastning och värdeutveckling är kopplat till reala tillgångar som fastigheter, mark, skog och infrastruktur. 10-25 %

Vi har inga bestämda gränser för hur mycket eller lite vi får investera på en specifik marknad. Normalt investerar vi ungefär 60 procent på den svenska kapitalmarknaden och 30 procent på marknader i övriga OECD-länder och 10 procent i länder utanför OECD.

Vår valutarisk får högst omfatta 20 procent av tillgångarna. Det innebär att vi valutasäkrar delar av investeringarna som inte sker direkt i svenska kronor.

Försäkringskollektivet är indelat i fyra olika återbäringsgrupper. Tre av återbäringsgrupperna finns i vårt generationssparande där medlemmens ålder bestämmer återbäringsgrupp. Utöver dessa tre har vi den valbara försäkringen Kåpan Aktieval som är en egen återbäringsgrupp. I tabellen nedan kan du se för inom vilka intervaller av tillgångsslag som vi placerar kapitalet i för de fyra återbäringsgrupperna.

Återbäringsgrupp Ränte-relaterade Aktie-relaterade Fastighets-relaterade
54 år och yngre 20-35 % 50-65 % 15-25 %
55 år till 64 år 35-55 % 30-50 % 15-25 %
65 år och äldre 45-60 % 20-35 % 15-25 %
Aktieval 0-5 % 95-100 % 0 %

Hållbara och ansvarfulla investeringar

Investeringsriktlinjerna beskriver även att våra investeringar ska vara hållbara och ansvarsfulla. Våra investeringar ska vi göra med utgångspunkt i de etiska normer och principer som har en bred förankring i det svenska samhället. Vi ska utgå från beslut fattade av Sveriges riksdag och regering. De konventioner som ska vara vägledande för vår förvaltning  är principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, Oslo- och Ottawakonventionerna, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) samt FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030).

I vår process för hållbarhetsarbete i investeringsverksamheten arbetar vi i möjligaste mån med att:

  • välja in företag med hög hållbarhetsprofil
  • välja bort företag som bryter mot globala normer och de med låg hållbarhetsprofil
  • minska vårt klimatavtryck genom att inte investera i företag som utvinner kol och olja och prioritera verksamheter som bidrar positivt till klimatet
  • påverka genom att ta vårt ägaransvar och driva påverkansdialoger i företag där vi har en stor ägarandel.

Vår målsättning är att hållbarhetsbetyget för den noterade aktieportföljen ska förbättras över tid. Målsättningen är att vi ska ha ett viktat genomsnittligt hållbarhetsbetyg som ligger över det viktade genomsnittet i det ESG-anpassade världsindex som vi valt att mäta oss emot MSCI All countries world index ESG Universal.

Vi har också som mål att minska vårt klimatavtryck så att föreningens investeringar som helhet är koldioxidneutrala senast år 2045. Som ett led i att minska avtrycket är inriktningen att föreningens investeringar i energiutvinning från kol och olja ska reduceras och enbart vara marginell till år 2023.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Värdering av investeringar och risker

Vid värdering använder vi i första hand marknadsnoteringar För onoterade värdepapper använder vi ett objektivt fastställt värde baserat på nettoexponeringen.

För att kunna mäta riskerna i investeringarna använder vi
vårt portföljhanteringssystem som underlag och kompletterande sidoapplikationer. Med verktygen kan vi utföra beräkningar av olika riskmått som volatilitet, duration på totalnivå likväl som på underliggande nivåer. Vi gör simuleringar och stresstester av portföljinnehav och marknadspriser varje månad eller vid behov.

Långsiktiga konsekvensanalyser och risker för insolvens simuleras
årligen i föreningens egen risk- och solvensrapport.

Jämförelseindex

Föreningens övergripande målsättning med förvaltning är att på strategisk nivå överträffa ett jämförelseindex på totalnivå bestående av ett världsaktieindex i lokala valutor till 20 procent av ett världsaktieindex i svenska kronor och ett samlat ränteindex för investeringar i svenska kronor till 60 procent.

För att långsiktigt uppnå och överträffa föreningens målsättning på taktisk nivå finns målsättningar som ska gälla inom respektive investeringsområde.

För den svenska aktieportföljen använder vi ett jämförelseindex som är baserat på de största sextio bolagen sett till omsättning på stockholmsbörsen. Avvikelsen från index får vara summerand till maximalt 40 procent av placerad volym. På ett år bör avvikelsen vara inom intervallet -2,5 procent till + 2,5 procent jämfört med index.

För utländska aktier använder vi relevanta index för respektive marknad. På ett år bör för förväntad avkastning vara inom intervallet -2,5 procent till + 2,5 procent från dessa jämförelseindex.

För ränteportföljen använder vi ett ränteindex baserat på svenska bostadsobligationer till 50 procent och ett svenskt kreditobligationsindex till 50 procent som jämförelseindex. Riskmandatet för ränteplaceringar maximeras till en durationsavvikelse på maximalt +/-1 år mätt till räntejustering mot angivna index.

För onoterade tillgångar används som jämförelse inga publicerade index utan jämförelser gör vi med olika externa analyser av investeringsområdets långsiktiga avkastning i kombination med alternativet att göra investeringen i noterade tillgångar med motsvarande risknivå.

Riskkontroll

Föreningens investeringar innebär för att skapa avkastning att olika typer av risker uppstår. Risktagandet i föreningen ska vara rimligt i förhållande till gjorda åtaganden, det vill säga det ska vara aktsamt. Detta efterlever vi genom att vi begränsar risktagande inom ramen för de krav som ställs på matchning, diversifiering och risktagande. Vårt risktagande ska också alltid stå i rimlig proportion till vårt disponibla riskkapital. Vi hanterar likviditetsrisken genom att säkerställa att de lätt omsättningsbara tillgångarna täcker utlovade utbetalningar för en angiven period framåt i tiden.

Vår hantering av risker regleras i särskild ordning i våra styrdokument för riskhantering. Utgångspunkten för vår riskhantering är att löpande arbeta med interna processer som reglerar och säkerställer ansvar och befogenheter i verksamheten.

Konsekvensredogörelse

Baserat på aktuella och historiska marknadsnoteringar uppgår den förväntade avkastningen på investeringarna, med reservation för den stora osäkerheten som ligger i olika antaganden om framtida avkastning, till 4–5 procent med en variation mellan åren på 15 procentenheter upp eller ner. De analyser, som föreningen har gjort i vår egna risk och solvensbedömning, visar på att den teoretiska risknivå för sannolikheten att vi inte kan uppfylla våra åtaganden på ett års sikt är cirka 0,2 procent. Det är en så låg nivå att den är svår att beräkna korrekt och nivån är därför enbart teoretiskt exakt.

Den särskilda hänsyn som vi tar till faktorer inom miljö, socialt ansvar och företagsstyrning bedömer vi inte ha någon negativ resultateffekt på kort sikt och vår målsättning är att den långsiktiga effekten ska vara positiv.

Vi stressar även värdeutvecklingen för investeringarna med antaganden kopplade till särskilda klimatrisker, eller regulatoriska risker relaterade till klimatet. Resultatet av denna riskanalys redovisar vi i vår hållbarhetsrapport.

XS SM MD LG XL