Disclosureförordningen

Sedan mars 2021 ska finansmarknadsaktörer tillämpa en ny EU-förordning, den så kallade Disclosureförordningen (SFDR). Syftet med förordningen är att underlätta för slutinvesterare att jämföra olika finansiella produkter och aktörer vad gäller hållbarhetsrisker och mål för hållbara investeringar. Kåpan Pensioner marknadsför och säljer inte finansiella produkter inom EU och omfattas därför inte av regelverket på produktnivå. På den här sidan kan du läsa om hur Kåpan Pensioner förhåller sig på enhetsnivå till förordningen.

Riktlinjer och hållbarhetsmål

Föreningens uppdrag och mål är att leverera en långsiktigt stabil pension till våra medlemmar till lägsta möjliga kostnad och samtidigt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i samhället.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår hållbarhetspolicy och våra investeringsriktlinjer. I vår förvaltning tar vi hänsyn till hållbarhetsrisker och dess negativa konsekvenser och vi har hållbarhetsmål kopplade till klimatpåverkan och hållbarhetsbetyg. Vi följer upp och redovisar detta i vår årliga hållbarhetsredovisning.

Metod för kännedom om våra investeringars hållbarhetspåverkan

Utgångspunkten i vår förvaltning är att vara i linje med internationella normer och principer som syftar till att värna mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och antikorruption samt att skydda vår miljö och motverka klimatförändringar. Vi investerar inte i bolag som bryter mot dessa normer och principer och befintliga investeringar följs upp regelbundet.

Därutöver tar vi hänsyn till hållbarhetsrisker och våra investeringars negativa konsekvenser genom att välja in investeringar med högre hållbarhetsprofil. Vi har till exempel ett betydande innehav i skog och mark. Vi väljer bort bolag med låga hållbarhetsbetyg, olja och kol samt undviker att låna ut till icke demokratiska stater. Vi investerar inte i bolag som tillverkar eller distribuerar kontroversiella vapen.

Våra investeringars negativa klimatkonsekvenser i form av koldioxidavtryck mäts och redovisas årligen (där relevant data och mätmetod finns). I samband med detta genomförs även en skattning hur klimatrisker kan påverka våra investeringars avkastning utifrån olika scenarier.

Vi utövar vårt ägaransvar i form av påverkansdialoger och deltagande på bolagsstämmor, valberedningar samt i rådgivande kommittéer. Detta är viktigt ur många aspekter och inte minst utifrån Disclosureförordningens syfte eftersom vi härigenom kan påverka och kontinuerligt förbättra vår kännedom om våra investeringars hållbarhetspåverkan.

Vår ersättningspolicy

Föreningens policy och mål för hållbarhet inom investeringsverksamheten är en integrerad del i investeringsprocessen och ersättningsmodellen.

Vi har undertecknat FN:s principer för hållbara investeringar

Vi har undertecknat FN:s principer för hållbara investeringar (UNPRI) och har därigenom bland annat åtagit oss att implementera hållbarhetsfrågor i förvaltningen och investeringsbeslut, vara aktiva ägare, påverka bolagen i positiv riktning samt vara en drivkraft på den marknad vi verkar.

XS SM MD LG XL